top of page
Work Space

PRIVACYBELEID

INLEIDING

 

Persoonsgegevens moeten rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt. Het is FEELBACK's verantwoordelijkheid om duidelijke en toegankelijke informatie te verstrekken over hoe wij de informatie gebruiken die wij verzamelen of die u aan ons verstrekt.

In dit privacybeleid worden de beginselen uiteengezet volgens welke wij dergelijke informatie verwerken en wordt u ook verteld hoe u toegang kunt krijgen tot uw gegevens, deze kunt bijwerken en bepaalde keuzes kunt maken over de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Dit beleid kunnen we van tijd tot tijd bijwerken.

 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ EN HOE?

 

Alle informatie die wij over u verzamelen, is afkomstig van uw werkgever. Wij zijn een overeenkomst aangegaan met uw werkgever om u toegang te verlenen tot het platform en/of betrokkenheidsenquêtes. In die hoedanigheid treedt uw werkgever op als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. FEELBACK zal geen wijzigingen in uw persoonlijke gegevens aanbrengen zonder de voorafgaande toestemming of het verzoek van uw werkgever.

 

Hieronder volgt een (niet-limitatieve) lijst van de gegevens die wij waarschijnlijk zullen verzamelen: identiteit (titel, naam, voornaam, leeftijd, enz.), gegevens met betrekking tot uw beroepssituatie (beroep, anciënniteit, plaats van de werkplek, enz.)

 

WAAROM EN HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

 

FEELBACK biedt zijn klanten enquêtes aan op het gebied van human resources, welzijn en betrokkenheid op het werk. Wij verzamelen en gebruiken bepaalde persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden om onze relatie met onze klanten te beheren en ons contract met hen uit te voeren. 
 

De verwerking van uw persoonsgegevens is met name noodzakelijk om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken die wij in onze zakelijke relatie met onze klanten hebben vastgesteld, d.w.z:

 

 • Enquêtes te houden over engagement en welzijn op het werk.

 • Rapporten en statistieken opstellen op basis van de geanonimiseerde resultaten van de bovengenoemde enquêtes.

 • Om verzoeken om toegang, rectificatie en bezwaar te beheren.

 

In sommige gevallen moeten wij bepaalde informatie over u verzamelen of bewaren om aan onze eigen wettelijke verplichtingen te voldoen:

 

 • Om verzoeken tot uitoefening van rechten te beheren

 • Om een geschil op te lossen.

 

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

FEELBACK deelt uw persoonlijke gegevens nooit met andere bedrijven voor commerciële prospectiedoeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers, hetzij na uitdrukkelijke toestemming van onze klanten, hetzij om ons in staat te stellen ons contract met onze klanten uit te voeren:

 

 • Onze partners: wij maken gebruik van verschillende dienstverleners, die moeten voldoen aan onze vereisten inzake gegevensbescherming en veiligheid.

 • Wettelijke autoriteiten: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, kunnen wij sommige van uw gegevens delen met wettelijke en/of regelgevende autoriteiten.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?


Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel waarvoor zij zijn verzameld te verwezenlijken, of overeenkomstig de wettelijke vereisten.

 

De lengte van de retentie varieert in het bijzonder afhankelijk van:

 

 • FEELBACK's zakelijke behoeften;

 • Contractuele vereisten;

 • Wettelijke verplichtingen (verzekeringen, belastingen, personeelszaken, enz.);

 • De aanbevelingen van de controle-instanties.

 

De gegevens met betrekking tot het beheer van de potentiële klanten, afnemers en dienstverleners worden verzameld en bewaard:

 

 • Voor klanten: uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie. Voor gegevens die worden gebruikt om een recht of een overeenkomst te bewijzen, of die worden bewaard om een wettelijke verplichting na te komen, kan evenwel een tussentijds archiveringsbeleid gelden gedurende een periode die niet langer is dan de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden bewaard.

 • Voor verzoeken van prospects die niet tot het sluiten van een contract leiden, drie (3) jaar vanaf de datum van inzameling of het laatste contact met de prospect.

 

Uw gegevens kunnen ook na onze contractuele relatie worden bewaard, bijvoorbeeld om onze wettelijke rechten te verdedigen, om u documenten te bezorgen die u niet meer in uw bezit heeft of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Na deze periode worden uw persoonsgegevens definitief gewist.

 

HOE WAARBORGEN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS? 

 

Wij evalueren regelmatig de technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van ons informatiesysteem waarborgen, om verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van persoonsgegevens te voorkomen. 

  

WAT ZIJN UW RECHTEN? 

 

Als u meer informatie wilt over uw gegevens, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 

Recht van toegang:

U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Door gebruik te maken van het recht van toegang kunt u de juistheid van uw gegevens controleren en, zo nodig, deze laten corrigeren of wissen.

 

Recht op rectificatie:

U kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste informatie over u. Het recht van rectificatie vult het recht van toegang aan.

  

Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

Recht op vergetelheid:

U kunt om een van de volgende redenen verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens:

 

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden.

 • U wenst uw toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken of u maakt bezwaar tegen de verwerking.

 • De gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is voorzien in het recht van de Unie of in het recht van de Belgische staat.

 

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken op een van de volgende gronden:

 

 • U betwist de juistheid van uw gegevens.

 • De gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking, maar nog wel voor een rechtsvordering, bijvoorbeeld in een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

  

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN? 

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen: 

 

bottom of page